Fundacja "Równać Szanse"

Innowacyjna robotyka – zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1-3 przy udziale kół akademickich

Termin realizacji: 15.09.2015 r. do 11.12.2015 r.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”

Kwota dofinansowania – 7 000 zł

Opis projektu:

W ramach zadania publicznego „Innowacyjna robotyka – zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1-3 przy udziale kół akademickich” zaplanowano organizację szkolenia dla członka/członków koła akademickiego z obszaru woj. małopolskiego (Kraków)  z zakresu robotyki z wykorzystaniem zagadnień z zakresu techniki, informatyki i przyrody. Kolejnym etapem będzie praktyczne sprawdzenie zdobytej wiedzy na cyklu zajęć pokazowych dla grupy 10 uczniów szkół podstawowych z terenów woj. małopolskiego (klasy 1-3). W ramach projektu nastąpi otwarcie beneficjentów ostatecznych (członków koła naukowego) na nowe formy edukacji oraz rozpropagowanie idei nauki poprzez zabawę, gdzie dziecko wykonując zadania i eksperymenty poczuje się jak młody naukowiec, przy okazji rozwijając się na wielu płaszczyznach (10 uczniów szkół podstawowych).

Dotacja zostanie przeznaczona na: wynagrodzenie dla wykonawcy prowadzącego szkolenie dla członka/członków koła akademickiego z obszaru woj. małopolskiego (Kraków) oraz cyklu zajęć pokazowych dla grupy 10 uczniów szkół podstawowych z terenów woj. małopolskiego (klasy 1-3) .


PODSUMOWANIE DOŻYNEK 2014

W niedzielę, 31 sierpnia 2014 roku, mieszkańcy Choczni oraz goście z okolicznych miejscowości zebrali się, aby wspólnie świętować tegoroczne święto plonów. Uroczystości i towarzyszące im atrakcje zgromadziły kilkuset gości.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Starosta Wadowicki – Jacek Jończyk, Burmistrz Wadowic – Ewa Filipiak, sołtys Choczni – Józef Cholewka, Radni Gminy Wadowice – Sebastian Ramenda i Mariusz Ruła, Radny Powiatu Wadowickiego – Stanisław Kotarba, Prezes Fundacji Rozwoju Lokalnego „Równać Szanse” – Mateusz Jończyk, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczni – Tadeusz Maślanka, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Choczni – Daniel Mastek, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Choczni – Małgorzata Bryndza oraz Proboszcz Parafii Chocznia – Zbigniew Bizoń. Starostami Dożynek byli Państwo Bogusława i Maciej Bąk z Choczni.

W programie imprezy znalazły się: okolicznościowe przemówienia Burmistrza Wadowic – Ewy Filipiak, Starosty Wadowickiego – Jacka Jończyka oraz Proboszcza Parafii Chocznia – Zbigniewa Bizonia, poświęcenie chleba i wręczenie go lokalnym władzom i występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół nr 1 i 2 w Choczni. Po części oficjalnej na scenie zaprezentowali się muzycy z orkiestry OSP Chocznia oraz zespół muzyczny „Sekret”, którzy bawili gości imprezy do późnego wieczora.

Na stoisku koła gospodyń wiejskich z Choczni można było skorzystać z bezpłatnego poczęstunku – napojów ciepłych i zimnych, ciast, dania gorącego i chleba z domowym smalcem oraz obejrzeć wystawę z rękodziełem lokalnych artystów i tegoroczne płody rolne. Dla wszystkich dzieci przygotowano soczki, słodycze i watę cukrową.

Dla spragnionych wrażeń dzieci, choczeńscy strażacy przygotowali dodatkowe atrakcje: wspinaczkę po wieży ze skrzynek (z zabezpieczeniem) oraz zabawę na dmuchanych formach.

Relacja z Dożynek została uwieczniona na zdjęciach przez fotografa Józefa Janika.

Impreza została zorganizowana przy wsparciu finansowym Powiatu Wadowickiego (w ramach projektu „Dożynkowy czas wita Was”) i Gminy Wadowice (w ramach projektu „Chocznia pełna kultury – Dożynki 2014”).

Płyniemy po sprawność

Termin realizacji: 16 VI 2014 roku do 15 XI 2014
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Kwota dofinansowania – 4 000 zł

Projekt dotyczy: rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ramach prowadzenia rehabilitacji w różnych typach placówek
Głównym celem zadania jest usprawnienie 10 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wadowice w okresie od 16 czerwca 2014 do 15 listopada 2014 dzięki organizacji działań z zakresu rehabilitacji wykorzystujących właściwości fizyko – chemiczne wody (na basenie).
Dotacja zostanie przeznaczona na: wynagrodzenie instruktora na basenie prowadzącego wsparcie dla beneficjentów oraz zakup biletów na basen.


Podsumowanie projektu:

Zrealizowano założone cele, zgodnie z korektą kosztorysu i harmonogramu. W projekcie wzięło udział 19 dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej do 18 lat z Powiatu Wadowice. Skorzystały one z 80 godzin zajęć na basenie. Dzięki zrealizowanym działaniom uzupełniono działania z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie Powiatu Wadowickiego. Beneficjenci projektu wzmocnili i usprawnili motorykę dużą i małą, zostali pobudzeni do podjęcia aktywności fizycznej i przezwyciężenia negatywnych reakcji na ruch oraz poprawili swoją wiarę we własne możliwości i samoocenę.

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Wolontariat kołem (gospodyń wiejskich) się toczy

Termin realizacji: 1 VI 2014 - 31 XII 2014
Jednostka dofinansowująca – MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach programu FIO
Kwota dofinansowania – 13 100 zł

Zadanie "Wolontariat kołem (gospodyń wiejskich) się toczy" zaplanowano z inicjatywy wolontariuszek - członkiń koła gospodyń wiejskich w Choczni, które chcą nieodpłatnie podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z lokalną społecznością.

Celem zadania jest wzrost liczby wolontariuszy angażujących się w długofalowe działania Fundacji Rozwoju Lokalnego "Równać Szanse" w ramach samodzielnie przygotowanej inicjatywy lokalnej w roku 2014.

Zarząd Fundacji docenił inicjatywę kobiet i uznał, że wpisuje się ona doskonale w ideę programu FIO 2014 (Priorytet: Aktywne społeczeństwo, kierunek działania: rozwój wolontariatu). Warto zauważyć, że jeszcze żaden z projektów Fundacji nie opierał się wyłącznie na merytorycznej pracy wolontarystycznej. To niespotykane do tej pory działanie zasługuje na szansę realizacji i promocję. Daje również nadzieję na zbudowanie trwałej, dużej grupy wolontariuszy, która będzie działała na rzecz społeczności lokalnej w okresie wieloletnim.
Członkinie koła - przyszłe projektowe wolontariuszki zaproponowały 3 formy działań: warsztaty z nauki gotowania dla młodzieży i młodych kobiet, warsztaty z rękodzieła dla młodzieży oraz odwiedziny osób starszych i samotnych. Zakończeniem projektu będzie wystawa fotograficzna podsumowująca aktywność wolontariuszek.

Działania projektowe pozwolą na uruchomienie długofalowego systemu wsparcia oferowanego przez wolontariuszy. Ze względu na fakt, iż potrzeba projektu została zgłoszona przez samych wolontariuszy, Fundacja ma pewność, że zostanie on zrealizowany sumiennie, starannie i z pełnym zaangażowaniem.
W zadaniu wezmą udział 83 osoby, w tym 18 wolontariuszek i 65 odbiorów ich działań. Działania projektowe będą prowadzono od czerwca do grudnia 2014 roku.

Podsumowanie projektu:

Udało się zrealizować wszystkie założone cele.

 1. W roku 2014 wzrosła liczba wolontariuszy angażujących się w długofalowe działania Fundacji Rozwoju Lokalnego "Równać Szanse" w ramach samodzielnie przygotowanej inicjatywy lokalnej.
 2.  Zrealizowano samodzielnie przemyślaną i przygotowaną inicjatywę oddolną 40 wolontariuszek - członkiń koła gospodyń wiejskich w Choczni.
 3. 18 członkiń koła gospodyń wiejskich w Choczni czynne zaangażowało się w działania wolontarystyczne.
 4. Propagowano (ramach działań promocyjnych) ideę pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej dzięki rozpowszechnieniu idei projektu.
 5. Propagowano wolontariat osób dorosłych, w tym w dojrzałym i podeszłym wieku.
 6. Rozwinięto zainteresowania i sposoby na ciekawe zagospodarowanie czasu wolnego wolontariuszek zaangażowanych w projekt.
 7. Poprawiła się samoocena i wzrosła pewność siebie wolontariuszek zaangażowanych w projekt.
 8. Wolontariuszki przekazały wiedzę i umiejętności z zakresu gotowania 15 młodym kobietom w ramach warsztatów z nauki gotowania.
 9. Wolontariuszki przekazały wiedzę i umiejętności z zakresu rękodzieła 30 chłopcom i dziewczętom w ramach warsztatów artystycznych.
 10. Nawiązano kontakt z 20 osobami starszymi i samotnymi potrzebującymi wsparcia w ramach odwiedzin przez wolontariuszy.
 11. Podzielono się ze społecznością lokalną rezultatami i spostrzeżeniami z realizacji projektu w ramach wystawy fotograficznej na zakończenie projektu oraz działaniami informacyjnymi w internecie i mediach lokalnych.
 12. Zawiązano partnerstwo na rzecz rozwoju wolontariatu dzięki zaangażowaniu do pomocy realizacji projektu partnerów z sektora publicznego i prywatnego.

PROJEKT ZAKOŃCZONY
Senior potrójnie aktywny

Termin realizacji: 1 VI 2014 - 30 XI 2014
Jednostka dofinansowująca – Województwo Małopolskie
Kwota dofinansowania – 14 000 zł

Zadanie „Senior potrójnie aktywny” jest skierowane do seniorów z terenu powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego w Województwie Małopolskim, którzy ze względu na wiek i sytuację materialną/ życiową są narażeni na wykluczenie społeczne. Działania projektowe będą miały na celu zwiększenie aktywności społecznej beneficjentów poprzez propagowanie u nich zdrowego i aktywnego stylu życia.

Wszystkie pozycje dotyczące kosztów merytorycznych projektu podzielono na 3 kierunki działań: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA (w ramach którego zorganizowane zostaną wędrówki po okolicy i zajęcia na basenie), AKTYWNOŚĆ CODZIENNA (w ramach którego będą prowadzone spotkania w klubie seniora oraz punkt doradczy dla seniorów), AKTYWNOŚĆ KULTURALNA (w ramach którego zorganizowane zostaną zajęcia artystyczne dla seniorów). DODATKOWO jako działania uzupełniające te trzy obszary aktywności, zaplanowano pogadanki edukacyjne oraz integracyjną wycieczkę na zakończenie projektu.PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zakładane cele zadania zostały osiągnięte w pełnym wymiarze.

Zrealizowano cel główny: dzięki działaniom projektowym zwiększyła się aktywność społeczna u 35 seniorów z terenu powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego w województwie małopolskim. Beneficjenci zadania zostali równocześnie zaangażowani w działania wpływające na zdrowy i aktywny styl życia. W okresie: czerwiec – listopad 2014 zorganizowano wielokierunkowe wsparcie w obszarach: aktywność fizyczna,  aktywność codzienna i aktywność kulturalna oraz uzupełniające je pogadanki edukacyjne i integracyjną wycieczkę na zakończenie projektu.

Zrealizowano wszystkie cele szczegółowe.

 • Propagowano zdrowy i aktywny styl życia seniorów – zachęcano ich do pogłębiania wiedzy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (seniorzy brali udział w pogadankach) oraz zachęcano ich po podejmowania aktywnych działań (seniorzy brali udział w pieszych wędrówkach i zajęciach na basenie) w ramach obszaru aktywności fizycznej).
 • Dzięki realizacji różnorodnych zajęć ruchowych w obszarze dostosowanym do stanu zdrowia i kondycji, u poszczególnych beneficjentów nastąpiło ogólne usprawnienie.
 • Seniorzy byli stymulowani pod kątem rozwijania aktywności artystycznej – zostali zaangażowani do czynnego udziału w warsztatach.
 • Nastąpiło ograniczenie poczucia osamotnienia i marginalizacji seniorów dzięki uruchomieniu dla nich cyklicznych spotkań w klubie seniora.
 • Ułatwiono seniorom rozwiązywanie problemów dnia codziennego dzięki prowadzeniu dla nich punktu doradczego oferującego pomoc techniczno – szkoleniową.
 • U beneficjentów na integracyjnej wyciecze zaobserwowano zwiększenie ciekawości świata i otwartość w nawiązywaniu nowych.
 • Zagospodarowano potencjał oraz podniesiono samoocenę i pewność siebie beneficjentów – seniorów.
 • Nastąpił rozwój wolontariatu na rzecz osób starszych poprzez zaangażowanie do realizacji zadania wolontariuszy.
 • Wzrosła świadomość społeczności lokalnej na temat społecznych potrzeb seniorów (dzięki prowadzeniu działań promujących projekt).
 • Wartością dodaną projektu był rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz seniorów dzięki zacieśnieniu współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach oraz lokalnymi mediami.
 • Realizacja celów zadania zmniejszyła ryzyko marginalizacji społecznej i wykluczenia osób starszych w przyszłości.
PROJEKT ZAKOŃCZONY

<< Nowsze 1 2 3 4 Starsze >>


Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |