Fundacja "Równać Szanse"

Senior potrójnie aktywny

Termin realizacji: 1 VI 2014 - 30 XI 2014
Jednostka dofinansowująca – Województwo Małopolskie
Kwota dofinansowania – 14 000 zł

Zadanie „Senior potrójnie aktywny” jest skierowane do seniorów z terenu powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego w Województwie Małopolskim, którzy ze względu na wiek i sytuację materialną/ życiową są narażeni na wykluczenie społeczne. Działania projektowe będą miały na celu zwiększenie aktywności społecznej beneficjentów poprzez propagowanie u nich zdrowego i aktywnego stylu życia.

Wszystkie pozycje dotyczące kosztów merytorycznych projektu podzielono na 3 kierunki działań: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA (w ramach którego zorganizowane zostaną wędrówki po okolicy i zajęcia na basenie), AKTYWNOŚĆ CODZIENNA (w ramach którego będą prowadzone spotkania w klubie seniora oraz punkt doradczy dla seniorów), AKTYWNOŚĆ KULTURALNA (w ramach którego zorganizowane zostaną zajęcia artystyczne dla seniorów). DODATKOWO jako działania uzupełniające te trzy obszary aktywności, zaplanowano pogadanki edukacyjne oraz integracyjną wycieczkę na zakończenie projektu.PODSUMOWANIE PROJEKTU

Zakładane cele zadania zostały osiągnięte w pełnym wymiarze.

Zrealizowano cel główny: dzięki działaniom projektowym zwiększyła się aktywność społeczna u 35 seniorów z terenu powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego i suskiego w województwie małopolskim. Beneficjenci zadania zostali równocześnie zaangażowani w działania wpływające na zdrowy i aktywny styl życia. W okresie: czerwiec – listopad 2014 zorganizowano wielokierunkowe wsparcie w obszarach: aktywność fizyczna,  aktywność codzienna i aktywność kulturalna oraz uzupełniające je pogadanki edukacyjne i integracyjną wycieczkę na zakończenie projektu.

Zrealizowano wszystkie cele szczegółowe.

 • Propagowano zdrowy i aktywny styl życia seniorów – zachęcano ich do pogłębiania wiedzy z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (seniorzy brali udział w pogadankach) oraz zachęcano ich po podejmowania aktywnych działań (seniorzy brali udział w pieszych wędrówkach i zajęciach na basenie) w ramach obszaru aktywności fizycznej).
 • Dzięki realizacji różnorodnych zajęć ruchowych w obszarze dostosowanym do stanu zdrowia i kondycji, u poszczególnych beneficjentów nastąpiło ogólne usprawnienie.
 • Seniorzy byli stymulowani pod kątem rozwijania aktywności artystycznej – zostali zaangażowani do czynnego udziału w warsztatach.
 • Nastąpiło ograniczenie poczucia osamotnienia i marginalizacji seniorów dzięki uruchomieniu dla nich cyklicznych spotkań w klubie seniora.
 • Ułatwiono seniorom rozwiązywanie problemów dnia codziennego dzięki prowadzeniu dla nich punktu doradczego oferującego pomoc techniczno – szkoleniową.
 • U beneficjentów na integracyjnej wyciecze zaobserwowano zwiększenie ciekawości świata i otwartość w nawiązywaniu nowych.
 • Zagospodarowano potencjał oraz podniesiono samoocenę i pewność siebie beneficjentów – seniorów.
 • Nastąpił rozwój wolontariatu na rzecz osób starszych poprzez zaangażowanie do realizacji zadania wolontariuszy.
 • Wzrosła świadomość społeczności lokalnej na temat społecznych potrzeb seniorów (dzięki prowadzeniu działań promujących projekt).
 • Wartością dodaną projektu był rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz seniorów dzięki zacieśnieniu współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach oraz lokalnymi mediami.
 • Realizacja celów zadania zmniejszyła ryzyko marginalizacji społecznej i wykluczenia osób starszych w przyszłości.
PROJEKT ZAKOŃCZONY
Powrót

Ostatnie projekty
Aktualne projekty
Galeria zdjęć
| O nas | Projekty | Sprawozdania | Statut | Galeria | Kontakt |